CÔNG VĂN SỐ 955/UBND-KT UBND Tỉnh Cần Thơ
- V/v thực hiện “ Quy trình xác thực chống hàng giả ” trên địa bàn UBND tỉnh Cần Thơ.

Tải về: CÔNG VĂN SỐ 955/UBND-KT UBND Tỉnh Cần Thơ